Ενέργειες Προβολής / Δημοσιότητας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων

Στο έργο περιλαμβάνονται δράσεις δημοσιότητας, ενδεικτικά δράσεις οργάνωσης και διεξαγωγής ημερίδων, συνεδρίων, δημοσιεύσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, παραγωγή διαφημιστικού υλικού κλπ.

Οι ενέργειες προβολής και δημοσιότητας ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

  • τη διοργάνωση εκδηλώσεων ειδικής θεματολογίας,
  • τη διοργάνωση Ημερίδων Ευαισθητοποίησης στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα Τμήματα/Σχολές των Ιδρυμάτων, με στόχο την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των φοιτητών και μελών ΔΕΠ για τις δραστηριότητες του έργου,
  • την έκδοση ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες κλπ) για όλες τις δράσεις και επιμέρους δραστηριότητες,
  • την έκδοση περιοδικού ενημερωτικού δελτίου (Newsletter) σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, που θα περιλαμβάνει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του έργου και το οποίο θα διανέμεται σε όλους τους ωφελούμενους και συνεργαζόμενους στο πλαίσιο του έργου,
  • τη συμμετοχή της Μονάδας Υλοποίησης και των βραβευμένων μελών ΔΕΠ σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνουν εθνικοί, τοπικοί και κλαδικοί παραγωγικοί φορείς και οι οποίες αφορούν στη στήριξη και την προώθηση της ανάπτυξης ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων,
  • τη λειτουργία και τακτική ενημέρωση και αναβάθμιση των Δικτυακών Πυλών του έργου.