Αρχική

Το έργο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη και δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων στο διαδίκτυο και στη ζωντανή μετάδοση, καταγραφή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση διαλέξεων στο διαδίκτυο. Το σχετικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τα ψηφιακά μαθήματα θα προέλθει:

  1. από τη μετατροπή/συγκέντρωση σε ψηφιακή μορφή ασκήσεων, σημειώσεων, διαφανειών και λοιπού υλικού που χρησιμοποιείται σήμερα στην εκπαιδευτική διαδικασία
  2. από την ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού συμβατού με τις προς υλοποίηση υπηρεσίες,
  3. από την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση υφιστάμενου ψηφιακού μαθήματος.

Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό αυτό θα αναρτηθεί στη σχετική ιδρυματική πλατφόρμα του Α.Π.Θ. και θα είναι διαθέσιμο με άδειες creative commons τόσο στους άμεσα ενδιαφερόμενους (φοιτητές, σπουδαστές) όσο και στο ευρύ κοινό. Προβλέπεται επίσης η οργάνωση δραστηριοτήτων για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, κατάρτιση τεχνικών και μελών ΔΕΠ/EΠ.

Το έργο προωθεί την ιδέα της ανοικτής πρόσβασης, αλλά και της πρόσβασης από ΑΜΕΑ.