Επιλέξιμες Δαπάνες

Oι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

  • Αμοιβές μελών ΔΕΠ αποκλειστικά των υπευθύνων ψηφιακών μαθημάτων που θα καλύπτουν τις πλήρεις προδιαγραφές μαθημάτων (Α+). Η αμοιβή του μέλους ΔΕΠ θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να συνδέεται με τα παραδοτέα του φυσικού αντικειμένου του ψηφιακού μαθήματος που θα καλύπτει τις πλήρεις προδιαγραφές. Η αμοιβή του μέλους ΔΕΠ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού κόστους του ψηφιακού μαθήματος.
  • ΔΕΝ είναι επιλέξιμες οι αμοιβές μελών ΔΕΠ για τη δημιουργία ψηφιακού μαθήματος με ελάχιστες προδιαγραφές (Α-) και με ελάχιστες προδιαγραφές (Α).
  • Αμοιβές μεταπτυχιακών φοιτητών/τεχνικών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη των ψηφιακών μαθημάτων όλων των τύπων (Α-, Α, Α+). Η αμοιβή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τεχνικών θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να συνδέεται με τα παραδοτέα του φυσικού αντικειμένου του ψηφιακού μαθήματος
  • Αμοιβές μόνιμου τεχνικού προσωπικού του Ιδρύματος για την υλοποίηση φυσικού αντικειμένου /παραδοτέων οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του διατιθέμενου προϋπολογισμού. Η αμοιβή του μόνιμου τεχνικού προσωπικού θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να συνδέεται με τα παραδοτέα του φυσικού αντικειμένου του ψηφιακού μαθήματος.