Διαγωνισμοί Καλύτερων Ψηφιακών Μαθημάτων και Βέλτιστων Πρακτικών

Η ιδρυματική δράση περιλαμβάνει τη διοργάνωση διαγωνισμού καλύτερων ψηφιακών μαθημάτων λαμβάνοντας υπόψη την πληρότητα των προδιαγραφών, το εύρος του περιεχομένου, την εκτενή αξιοποίηση της λειτουργικότητας της πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων τις υιοθετημένες διδακτικές πρακτικές, τις βίντεοδιαλέξεις, την επισκεψιμότητα του μαθήματος, την ανάδραση από τους χρήστες καθώς και άλλα κριτήρια που θα ορισθούν στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης.

Στόχος του διαγωνισμού θα είναι η ενθάρρυνση της ανάπτυξης πρότυπων ψηφιακών μαθημάτων ανοικτής πρόσβασης από τα μέλη ΔΕΠ, η δημιουργία μιας κοινότητας προηγμένων χρηστών – μελών ΔΕΠ, η επιβράβευση των προσπαθειών τους και η δημιουργία ενός μηχανισμού αξιολόγησης, υποστήριξης και προώθησης των καλύτερων πρακτικών δημιουργίας και αξιοποίησης ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων. Τα βραβευμένα μαθήματα θα είναι υποψήφια προς αξιολόγηση στον αντίστοιχο διαγωνισμό της οριζόντιας δράσης.